TIẾNG ANH LỚP 5 – TYCA 5 (I-learn smart start)

Yêu thích Share
Share Khoá học
Page Link
Share On Social Media

Nội dung khoá học

1. SCHOOL

  • Vocabulary (Từ vựng)
    00:00
  • Sentence structure (Cấu trúc câu)
    00:00
  • Communication (Giao tiếp)
    00:00

2. ANIMALS

3. A SCHOOL TRIP

4. TRAVEL

6. TIME

7. THE WORLD AROUND US

8. WORK

Học sinh Đánh giás & Nhận xét

No Review Yet
No Review Yet