Luyện phát âm (cơ bản)

Yêu thích Share
Share Khoá học
Page Link
Share On Social Media

Nội dung khoá học

Giới thiệu khoá học

  • Hướng dẫn cách học
    00:00

BÀI 1: /ʌ/ và /ɑː/

BÀI 2: /ʊ / và /uː/

Bài 3: /e/ và /æ/

Bài 4: /ɪ/ và /iː/

BÀI 5: /ɒ/ và /ɔː/

BÀI 6: /ə/ và /ɜː/

BÀI 7: ÂM /eɪ/ – /aɪ/ – /ɔɪ/

Bài 8: /əʊ/ – /aʊ/

Bài 9: /ɪə/ – /eə/ – /ʊə/

Bài 10: /p/ – /b/

Bài 11: /t/ – /d/

Bài 12: /k/ – /ɡ/

Bài 13: /l/ – /r/

Bài 14: /tʃ/ – /dʒ/

Bài 15: /f/ – /v/

Bài 16: /θ/ – /ð/

Bài 17: /s/ – /z/

Bài 18: /ʃ/ – /ʒ/

Bài 19: /m/ – /n/ – /ŋ/

Bài 20: /h/ – /h/ câm

Bài 21: /w/ & /j/

Học sinh Đánh giás & Nhận xét

No Review Yet
No Review Yet