90 NGÀY LÀM CHỦ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

By Peter Nguyen Uncategorized
Yêu thích Share
Share Khoá học
Page Link
Share On Social Media

Nội dung khoá học

NOUNS – DANH TỪ

ARTICLE – MẠO TỪ

PRONOUNS – ĐẠI TỪ

QUANTIFIERS – TỪ LƯỢNG ĐỊNH

ADJECTIVES – TÍNH TỪ

ADVERBS – TRẠNG TỪ

PREPOSITIONS – GIỚI TỪ

VERBS – ĐỘNG TỪ

MODAL VERBS – ĐỒNG TỪ THIẾU KHUYẾT

TENSES – THÌ

CONJUNCTIONS – LIÊN TỪ

QUESTIONS – CÂU HỎI

TAG QUESTIONS – CÂU HỎI ĐUÔI

PASSIVE VOICE – CÂU BỊ ĐỘNG

RELATIVE CLAUSE – MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

CONDITIONAL SENTENCES – CÂU ĐIỀU KIỆN

COMPARISONS – SO SÁNH

WISHES – CÂU ƯỚC

REPORTED SPEECH – CÂU TƯỜNG THUẬT

Học sinh Đánh giás & Nhận xét

No Review Yet
No Review Yet